Home » Seed of Destiny Devotional » SEEDS OF DESTINY – MONDAY 20 FEBRUARY 2023

SEEDS OF DESTINY – MONDAY 20 FEBRUARY 2023

SEEDS OF DESTINY – MONDAY 20 FEBRUARY, 2023

TOPIC: AMPLIFYING YOUR FAITH BY ALIGNING YOUR TALK

Seeds of Destiny
Seeds of Destiny
SCRIPTURE: We having the same spirit of faith, according as it is written, I believed, and therefore have I spoken; we also believe, and therefore speak. 2 Corinthians 4:13.
THOUGHT FOR THE DAY: Do not speak your situation, speak your revelation; do not speak your frustration; speak your conviction.
It has been established that without faith, it is impossible to please God (Hebrews 11:6). The operation of faith in the life of a child of God is evidenced by the visibility of practical and substantial profit in his life. Faith without profit is a dead faith. Anywhere faith is in place, there must be profit.
The Word of God is key to operate in great faith. Nevertheless, there must be what a person must do with the Word of God in order operate faith.
One thing a person must do with the Word of God in order to walk in faith is to align his talk with Scripture.
This means, do not speak carelessly, speak calculatedly. Do not speak your situation, speak your revelation. Do not speak your frustration; speak your conviction. Do not speak what you feel, speak what He wills. That is the law of faith.
2 Corinthians 4:13 says,
We having the same spirit of faith, according as it is written, I believed, and therefore have I spoken; we also believe, and therefore speak.
So, do not speak what is happening but what is written.
Isaiah 8:20 says,
To the law and to the testimony: if they speak not according to this word, it is because there is no light in them.
If see someone speaking and amplifying the diagnosis given to him, it is because there is no light in him. When you see somebody speaking calamity or tragedy all the time; he may say ‘Ah, this country, it shall never be well. It is struggle and survival of the fittest. In fact, I am struggling like others’; it is because there is no light in him.
Therefore, you must decide to speak what is written and not what is happening. This is faith.
Remember this: Do not speak your situation, speak your revelation; do not speak your frustration; speak your conviction.
ASSIGNMENTS:
1. Refuse to speak your situation, speak your revelation.
2. Speak accurately and calculatedly regardless of your situation and challenges.
3. Change your situation by speaking the Word.
PRAYER: Thank You O LORD for showing me how to speak. I receive Your Help to speak accurately and by the revelation of Your Word, O LORD, in Jesus’ Name.
FOR FURTHER UNDERSTANDING, GET THIS MESSAGE: THE PROFITABILITY OF FAITH.
QUOTE: Iniquity destroys the boldness of faith. Culled from “15 KINGDOM STRATEGIES FOR SURVIVAL” by Dr Paul Enenche.
DAILY READING: Judges 17-20.
AMAZING FACT: Honey has antibacterial properties and can be used as a dressing for wounds.
PROPHETIC DECLARATION/WORD: The grace for right thinking and speaking be released on you in Jesus’ Name.
ESPAÑOL

SEMILLAS DEL DESTINO, DEVOCIONAL DIARIO DE LA IGLESIA DUNAMIS POR EL PASTOR DR. PAUL ENENCHE.

LUNES, 20 DE FEBRERO DE 2023.
TEMA: AMPLIFICANDO LA FE DE USTED AL ALINEAR SU PALABRA.
LA ESCRITURA: Sin embargo, tenemos el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito: Creí; por lo tanto hablé. Nosotros también creemos; por lo tanto también hablamos. 2 CORINTIOS 4:13.
PENSAMIENTO PARA EL DÍA: No hable de su situación, hable de su revelación; no hable de su frustración; hable de su convicción.
Está establecido que sin fe es imposible agradar a Dios (Hebreos 11:6). La operación de la fe en la vida de un hijo de Dios se evidencia por la visibilidad del beneficio práctico y sustancial en su vida. La fe sin provecho es una fe muerta. Dondequiera que haya fe, debe haber ganancias.
La Palabra de Dios es clave para operar con gran fe. Sin embargo, debe haber lo que una persona debe hacer con la Palabra de Dios para operar la fe.
Una cosa que una persona debe hacer con la Palabra de Dios para caminar en fe es alinear sus palabras con las Escrituras.
Esto significa, no hable descuidadamente, hable calculadamente. No hable de su situación, hable de su revelación. No hable de su frustración; hable su convicción. No hable lo que siente, hable la voluntad de Él. Esa es la ley de la fe.
2 Corintios 4:13 dice:
Tenemos el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito: Creí; por lo tanto hablé. Nosotros también creemos; por lo tanto también hablamos,
Entonces, no hable lo que está pasando sino lo que está escrito.
Isaías 8:20 dice:
¡A la ley y al testimonio! Si ellos no hablan de acuerdo con esta palabra, es que no les ha amanecido.
Si usted ve a alguien hablando y ampliando el diagnóstico que se le ha dado, es porque no hay luz en él. Cuando usted ve a alguien hablando de calamidad o tragedia todo el tiempo; él puede decir ‘Ah, este país, nunca estará bien. Es la lucha y la supervivencia del más fuerte. De hecho, estoy pasando trabajo como los demás; es porque no hay luz en él.
Por lo tanto, usted debe decidir hablar lo que está escrito y no lo que está sucediendo. Esta es la fe.
Recuerde esto: No hable de su situación, hable de su revelación; no hable de su frustración; hable su convicción.
TAREA(S):
1. Niéguese a hablar de su situación, hable de su revelación.
2. Hable con precisión y cálculo, independientemente de su situación y desafíos.
3. Cambie su situación hablando la Palabra.
ORACIÓN: Gracias, OH SEÑOR, por mostrarme cómo hablar. Recibo Tu Ayuda para hablar apropiadamente y por la revelación de Tu Palabra, OH SEÑOR, en el Nombre de Jesús.
PARA MEJOR ENTENDIMIENTO, OBTENGA ESTE MENSAJE: The Profitabilty of Faith.
CITA: La iniquidad destruye la audacia de la fe. Tomado de “15 Kingdom Strategies For Survival” por el Dr. Paul Enenche.
LECTURA DIARIA: Jueces 17-20.
HECHO SORPRENDENTE: La miel tiene propiedades antibacterianas y se puede usar como vendaje para heridas.
DECLARACIÓN/PALABRA PROFÉTICA: La gracia para pensar y hablar correctamente sea liberada sobre usted en el Nombre de Jesús.
—————————————————-
KISWAHILI

MBEGU ZA HATIMA, MAFUNDISHO YA KILA SIKU YA KANISA LA DUNAMIS NA DKT. PAUL ENENCHE

JUMATATU 20 FEBRUARI, 2023
MADA: KUPANUA IMANI YAKO KWA KUUNGANISHA MAZUNGUMZO YAKO
ANDIKO: Lakini kwa kuwa tuna roho ile ile ya imani; kama ilivyoandikwa, Naliamini, na kwa sababu hiyo nalinena; sisi nasi twaamini, na kwa sababu hiyo twanena
2 Wakorintho 4:13.
WAZO LA SIKU: Usiseme hali yako, sema ufunuo wako; usiseme kufadhaika kwako; sema imani yako.
Imethibitishwa kwamba pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu (Waebrania 11:6). Utendaji wa imani katika maisha ya mtoto wa Mungu unathibitishwa na mwonekano wa faida ya vitendo na kubwa katika maisha yake. Imani bila faida ni imani mfu. Mahali popote imani iko, lazima kuwe na faida.
Neno la Mungu ni ufunguo wa kufanya kazi kwa imani kuu. Hata hivyo, lazima kuwe na kile ambacho mtu lazima afanye na Neno la Mungu ili kutenda imani.
Jambo moja ambalo mtu anapaswa kufanya na Neno la Mungu ili kutembea katika imani ni kupatanisha mazungumzo yake na Maandiko.
Hii ina maana, usizungumze ovyo, sema kwa mahesabu. Usiseme hali yako, sema ufunuo wako. Usiseme kufadhaika kwako; sema imani yako. Usizungumze unavyohisi, sema apendavyo. Hiyo ndiyo sheria ya imani.
2 Wakorintho 4:13 inasema,
Lakini kwa kuwa tuna roho ile ile ya imani; kama ilivyoandikwa, Naliamini, na kwa sababu hiyo nalinena; sisi nasi twaamini, na kwa sababu hiyo twanena.
Kwa hivyo, usizungumze kile kinachotokea lakini kilichoandikwa.
Isaya 8:20 inasema,
Na waende kwa sheria na ushuhuda; ikiwa hawasemi sawasawa na neno hili, bila shaka kwa hao hapana asubuhi.
Ukiona mtu akizungumza na kuongeza utambuzi aliopewa, ni kwa sababu hakuna mwanga ndani yake. Unapomwona mtu akizungumza msiba au msiba kila wakati; anaweza kusema ‘Ah, nchi hii, haitakuwa sawa kamwe. Ni mapambano na kuishi kwa walio sawa. Kwa kweli, ninajitahidi kama wengine; ni kwa sababu hamna nuru ndani yake.
Kwa hiyo, ni lazima uamue kuzungumza kilichoandikwa na sio kinachotokea. Hii ni imani.
Kumbuka hili: Usiseme hali yako, sema ufunuo wako; usiseme kufadhaika kwako; sema imani yako.
KAZI:
1. Kataa kusema hali yako, sema ufunuo wako.
2. Ongea kwa usahihi na kwa mahesabu bila kujali hali na changamoto zako.
3. Badilisha hali yako kwa kunena Neno.
SALA: Asante Ee BWANA kwa kunionyesha jinsi ya kunena. Ninapokea Msaada Wako wa kunena kwa usahihi na kwa ufunuo wa Neno Lako, Ee BWANA, katika Jina la Yesu.
KWA UFAHAMU ZAIDI, PATA UJUMBE HUU: Faida ya Imani.
NUKUU: Uovu huharibu ujasiri wa imani. Imetolewa kutoka “15 Kingdom Strategies For Survival” cha Dkt. Paul Enenche.
USOMAJI WA KILA SIKU: Waamuzi 17-20.
UKWELI WA KUSHANGAZA: Asali ina sifa ya kuzuia bakteria na inaweza kutumika kama vazi la majeraha.
TAMKO/NENO LA KINABII: Neema ya kuwaza na kunena sawa iachiliwe juu yako katika Jina la Yesu.

Check Also

Seeds Of Destiny 2023

SEEDS OF DESTINY – TUESDAY 28 MARCH 2023

SEEDS OF DESTINY – TUESDAY 28 MARCH, 2023 TOPIC: THE GOD-FIRST MENTALITY AND THE LIFE …

Nara Ekele (Accept My Praise) Lyrics by Paul Enenche ft Dunamis Voice

SEEDS OF DESTINY – MONDAY 27 MARCH 2023 TOPIC THE NECESSITY OF CONSTANT DIET OF THE WORD

SEEDS OF DESTINY – MONDAY 27 MARCH, 2023 TOPIC: THE NECESSITY OF CONSTANT DIET OF …

Leave a Reply

About Pastor Paul Enenche Dr. Pastor Paul Enenche, Senior Pastor of Dunamis International Gospel Centre Abuja, Nigeria. The Author of Dunamis Seed of Destiny Daily Devotional, a daily bible devotional that reveals God’s promises to his children daily. Dunamis (Doo’na-mis) is the Greek word that means POWER. It is a power source that reproduces itself without a reduction in intensity. Thank you for reading Todays Seed Of Destiny Devotional SOD by Pastor Paul Enenche – Please share this post using the share button at end of the page, God Bless
%d bloggers like this: